INFORMÁCIE O ŠTÚDIU


Vyučovanie ZUŠ bude prebieha v poobedňajších hodinách v ZŠ Budmerice

-Základná umelecká škola Budmerice nie je krúžok, ale riadne zriadená a zaradená základná umelecká škola do siete škôl Ministerstvom školstva

- Poplatok za jeden mesiac je 12,00€, platí sa vždy na polrok dopredu. Prvý polrok k 15.septembru 60,00€ a druhý polrok k 15.januáru 60,00€ na účet Základnej umeleckej školy Budmerice. Tieto poplatky sú schválené zastupiteľstvom obce Budmerice.

-Žiaci dostávajú plnohodnotné vysvedčenie o ukončení a absolvovaní školského roka na Základnej umeleckej škole

-Prijímame žiakov od 5 rokov, avšak 5 rokov musia mať dosiahnutých najneskôr k 1.1.20XX-aktuálny rok.

-Po prijímacích skúškach budú všetci uchádzači-rodičia informovaní mailom o prijatí/neprijatí dieťaťa na Základnú umeleckú školu Budmerice

-na prijímacie skúšky doneste prosím správne vyplnené priložené formuláre podľa vzoru, alebo ich vyplňte elektronicky https://www.izus.sk/prihlaska_do_zus/nova/?zus=885 

Po vyplnení treba prihlášku vytlačiť, podpísať a doniest na príjimacie skúšky