INFORMÁCIE O ŠTÚDIU


Vyučovanie ZUŠ bude prebieha v poobedňajších hodinách v ZŠ Budmerice

-Základná umelecká škola Budmerice nie je krúžok, ale riadne zriadená a zaradená základná umelecká škola do siete škôl Ministerstvom školstva

- Poplatok za jeden mesiac je 17,00€, platí sa vždy na polrok dopredu. Prvý polrok k 20.septembru 85,00€ a druhý polrok k 20.januáru 85,00€ na účet Základnej umeleckej školy Budmerice. Školné sa nevracia z dôvodu štátnych sviatkov, riaditeľského voľna, alebo PN žiaka/ učiteľa. 

 SK29 5600 0000 0066 7188 8001 - do poznámky stačí dať meno dieťa a názov krúžku. Tieto poplatky sú schválené zastupiteľstvom obce Budmerice VZN č.6/2023

-Žiaci dostávajú plnohodnotné vysvedčenie o ukončení a absolvovaní školského roka na Základnej umeleckej škole

-Prijímame žiakov od 5 rokov, avšak 5 rokov musia mať dosiahnutých najneskôr k 1.1.20XX-aktuálny rok.

-K hre na hudobnom nástroji patrí aj navštevovanie hodín hudobnej teórie

-Po prijímacích skúškach budú všetci uchádzači-rodičia informovaní mailom o prijatí/neprijatí dieťaťa na Základnú umeleckú školu Budmerice, prípadne zverejňujeme link, kde si prijatie/ neprijatie dieťaťa viete overiť online. Prosíme, aby ste sledovali našu FB stránku, web stránku.

-na prijímacie skúšky doneste prosím správne vyplnené priložené formuláre podľa vzoru, alebo ich vyplňte elektronicky https://www.izus.sk/prihlaska_do_zus/nova/?zus=885 

Po vyplnení treba prihlášku vytlačiť, podpísať a doniesť na prijímacie skúšky


Na prijímacích skúškach zisťujeme u uchádzačov tieto schopnosti:

Hudobný odbor (HO):

 1. hudobný sluch (zaspievať zahraný tón alebo skupinu tónov)
 2. rytmické cítenie (tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek)
 3. spev ľudovej alebo detskej piesne
 4. pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitom hudobnom nástroji

Výtvarný odbor (VO):

 1. schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania
 2. stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy

Tanečný odbor (TO):

 1. hudobné a pohybové schopnosti
 2. telesnú spôsobilosť
 3. rytmické cítenie

Literárno-dramatický odbor (LDO):

 1. recitačné schopnosti: 1 ľubovoľná báseň spamäti, 1 ľubovoľná pieseň spamäti
 2. herecký prejav: prečítať text podľa inštrukcií učiteľaudio vizuálny odbor

Audio- vizuálny odbor (AVO)

1.     záujem o fotografiu, video